crane_logo


Dong MuYao
Fujian White Crane Kungfu

topbar

Fujian White Crane
福 建 白 鶴 拳

>>   Tools/Weapons
>>   Wu-Xing Hand Techniques
>>   Arm&Hand Practice
>>   Footwork&kicking Practice
>>   12 Qi Practice
>>   18 Two-Person Practice
>>   White Crane Forms

Kungfu Applications

References

Guest Book

Discussion Forum

Helen Shen Kungfu Home Page

TaoMartialArts
Home Page

十八房搖肢
18 Two-Person Practice

18 Two-Person Techniques are practiced to feel the opponent's force and distance, names are:

 • Yao Zhi Shou         搖肢手
 • Qian Zhi Shou        箝肢手
 • Dan Zhi Shou         單肢手
 • Shuang Zhi Shou      雙肢手
 • Hua Zhi Shou         化肢手
 • Pi Zhi Shou          劈肢手
 • Jiao Zhi Shou        角肢手
 • La Zhi Shou          拉肢手
 • Luo Ba Shou          鑼拔手
 • Lang Zhi Shou        浪肢手
 • Yuan Zhi Shou        圓肢手
 • Yao Zhi Shou         腰肢手
 • Bu Zhi Shou          布肢手
 • Yin Yang Shou        陰陽手
 • Jing Zhi Shou        頸肢手
 • Gua Zhi Zou Ma Shou  掛肢走馬手
 • Diu Zhan Shou        對戰手
 • Shuang Zhan Cai Du Jiao Fei He Shou  雙戰踩獨腳飛鶴手Please direct questions and comments to: whitecrane@taomartialarts.com
URL of this document: http://www.taomartialarts.com/crn/crn_two_person.html
All contents © 2004-2005 School of Tao Martial Arts. All rights reserved.